Bilim, Spor, Sanat, Teknoloji

Anasayfa | Sayfalar | Bilim, Spor, Sanat, Teknoloji

Buse Kolej'de Bilim, Spor, Sanat, Teknoloji

Bilim
Buse Eğitim Kurumları  olarak özgün Fen Bilimleri müfredatımızı,  disiplinlerarası, laboratuvar merkezli ve hayatla iç içe olmasına dikkat ederek kurguladık.
Farklılaştırma yaparak öğrencilerimizin bireysel ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığımız derslerimizde evrensel bilim dilini kullanıyor ve bu dildeki her bir terimin hem İngilizce hem de Türkçe karşılıklarını paylaşıyoruz. Evrensel bilim diline hâkim olmalarının yanı sıra millî ve manevi kültür birikimlerinin farkında, bunları içselleştirerek davranışa dönüştürmüş bireyler olmasını hedeflediğimiz öğrencilerimizin bilimsel süreç becerilerini geliştirmeye gayret ediyoruz. Bu hedeflerle planladığımız Fen Bilimleri derslerimiz kapsamında bir Buse Kolej öğrencisi;
•    Astronomi, biyoloji, fizik, kimya, yer ve çevre bilimleri ile fen ve mühendislik uygulamaları hakkında temel bilgileri içeren kazanımlarını sorgulayarak edinir.
•     Doğanın keşfedilmesi ve insan-çevre arasındaki ilişkinin anlaşılması sürecinde, bilimsel süreç becerileri ve bilimsel araştırma yaklaşımını benimseyip bu alanlarda karşılaşılan sorunlara çözüm üretir.
•    Bilimsel bilgiyi gerçek yaşam içerisinde kullanır, eyleme döker.
•    Bilimsel düşünme alışkanlığı, muhakeme etme ve karar verme becerisi geliştirir.
•    Birey, çevre ve toplum arasındaki karşılıklı etkileşimin farkına vararak ülke ekonomisi için doğal kaynaklara ilişkin olarak sürdürülebilir kalkınma bilincini geliştirir.
•    Fen Bilimleri alanında girişimcilik becerilerini geliştirir.
•    Bilimsel süreç becerilerinin gözlem yapma, ölçme, sınıflama, verileri kaydetme, hipotez kurma, verileri kullanma ve model oluşturma, değişkenleri değiştirme ve kontrol etme, deney yapma gibi bilim insanlarının çalışmaları sırasında kullandıkları beceriler olduğunu bilir ve günümüz bilim dünyasında yer almak için bu süreçleri aktif kullanır.
•    Canlı veya cansız tüm çevresine duyarlı davranır.
•    Bilimsel çalışmalarda güvenliğin öneminin farkındadır.
•    Fen bilimleri ile günlük yaşam arasındaki bağlantılardan yola çıkarak bilimsel uygulamaların gerçek örneklerini araştırdığında bilimin ahlak, etik, kültür, ekonomi, siyaset ve çevre ile olan bağlantısını keşfeder.
Kendine güvenerek bilimsel bilgiye doğru bir biçimde erişmeyi, kullanmayı ve aktarmayı öğrenir.

Spor, Beden Eğitimi ve Sağlıklı Yaşam 
Buse Eğitim Kurumları’nda beden eğitimi derslerimiz kapsamında amacımız; öğrencilerin bedensel ve sportif etkinlikleri gerçekleştirmek için gereken bilgi ve becerileri edinmiş, bedensel olarak sağlıklı ve zinde, serbest zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmeyi bilen, öğrendiklerini kişisel gelişiminde ve yaşantısında olumlu olarak kullanan bireyler olarak görmektir.
Buse Eğitim Kurumları olarak öğrencilerimizin eşitlik, adalet, hoşgörü, saygı, tevazu, öfke kontrolü, cesaret, azim gibi değerleri geliştirmeleri için spor faaliyetlerinin anahtar rol oynadığına inanıyoruz. Bu sebeple beden eğitimi derslerinin, psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimi, sınıf ve branş öğretmenleri ile ortak faaliyetler ve ders içerikleri hazırlanarak işlenmesinin öğrencinin sağlıklı iletişim kurmayı öğrenmesi açısından da eşsiz birer fırsat olduğunu düşünüyoruz.
Bu amaç doğrultusunda titizlikle hazırladığımız müfredatımız ile Buse Eğitim Kurumları öğrencisi;
•    Farklı spor branşlarını deneyimler.
•    Sporun bir yaşam biçimi olması gerektiğinin farkına varır.
•    Çeşitli parkur oyunlarıyla görsel, işitsel ve kinestetik uyaranlara karşı tepki süresini kısaltır, böylelikle çabuk düşünüp çabuk karar verme ile el, kol, ayak ve bacaklarını kontrol ve koordine edebilme becerisi geliştirir.
•    Yeteneği olduğunu keşfettiği branşta sportif faaliyetlere katılma şansı yakalar.
•    Eğitim hayatı boyunca pek çok spor branşını deneyimleyerek ve müsabakalara katılarak “risk alan” ve “iş birliği becerileri” taraflarını geliştirerek sosyal korkularını aşar.
•    Öğrencilerin fiziksel gelişimlerinin sağlıklı bir şekilde sürmesi için beslenme bilinci kazanmalarına destek verilir. Günlük alışkanlıklarda sağlıklı yaşamın temel prensiplerinin kazandırılması için eğitim içerikleri tasarlanır.
Müzik-Ses-Nefes Eğitimi
Buse Eğitim Kurumlarında müzik derslerinin öncelikli hedefi, öğrencilerin seslerini ve nefeslerini doğru kullanabilmelerini,  kaliteli bir yaşam için kendilerini  iyi ifade edebilmelerini, duygu ve düşüncelerinizi en doğru şekilde diğerlerine aktarabilmelerini sağlamaktır. Ses ve nefes alışlarını doğru kullanmaları öğretilir. Buse Kolej öğrencisi konuşmada akıcılık ve anlaşılırlık öne alındığında güzel, iyi ve özlü bir anlatım yapabilir. 
Görsel Sanatlar 
Buse Eğitim Kurumlarında verilen görsel sanatlar ve müzik eğitimlerine ek olarak gerçekleştirilen kültürel faaliyetlerle öğrencilerimizin; sanat bilinci ve farkındalığı kazanmalarını, sanatın tarihine de felsefesine de hâkim olmalarını; analiz, yorum ve dönüşümlü düşünme becerilerini geliştirmelerini, estetik ve entelektüel bakış açısı kazanmalarını sağlıyoruz. Tüm bunları, her öğrencimizin birer sanatçı adayı olduğunu unutmadan; yeteneklerini ve ilgi alanlarını keşfedecekleri zemini sunarak gerçekleştiriyoruz. Bu felsefe ve amaç doğrultusunda titizlikle hazırladığımız müfredatımız ile öğrencilerimizin yeteneklerini keşfedip birer rehber oluyoruz.  Buse Eğitim Kurumları Öğrencisi;
•    Kazandığı görsel farkındalık ile ilk kez karşılaştığı bir sanat eserinin esinlendiği akımı belirleyip analizini yapabilir, kullanılan teknik ve yöntemleri kolaylıkla tespit edebilir.
•    Hat, tezhip, minyatür, ebru gibi kendi kültürüne ait geleneksel sanatların tarihsel gelişimini ve felsefesini öğrenir.
•    Öğretmenleriyle birlikte gerçekleştirdiği geziler aracılığıyla yaşadığı şehrin müzelerini tanıma ve eseri yerinde inceleme imkânı bulur.
•    Bir plastik sanat disiplini olan seramik, özellikle hayal gücü ve üç boyutlu düşünme becerisi için önemlidir. Tasarım odaklı derslerde yaptığı iki boyutlu görsel çizimleri, seramik ile üç boyutlu forma dönüştürerek plastik bir değere kavuşturur.
•    Eğitim hayatı boyunca pek çok şenlik, yarışma ve atölye çalışmasına katılarak “risk alan” ve “üreten” taraflarını geliştirerek sosyal korkularını aşar.
Okulumuzda daima açık tutulan görsel sanatlar atölyesi, ders yapılan bir sınıf değil; “yaşanan” bir mekân olarak kurgulanmıştır. Sanatı öğrencilerimizin hayatının önemli bir parçası kılmak için okulun hemen her köşesinde eserlerini sergileyebilecekleri özel alanlarımız da mevcut.

Tasarım
Buse Eğitim Kurumların bünyesinde uygulanan Tasarım dersinde öğrencilerimizin hayat boyu öğrenen, öğrendiğini uygulayabilen, teknoloji ve tasarım süreçlerini hem kendisi hem de yaşadığı toplum yararına kullanabilen bireyler olmaları sağlamaktır.
Tasarım dersiyle öğrencilerimizin analitik düşünme becerilerini kullanarak sorunlara yenilikçi ve özgün çözümler önerebilen, öz güvenli ve birlikte çalışabilme becerisine sahip olmaları sağlanmaktadır.
Öğrencilerimize Tasarım dersi bünyesinde uygulanan atölye çalışmalarında gelişen teknolojileri deneyimleme ve bu teknolojileri farklı alanlarda kullanarak çok yönlü düşünebilmeleri ve farklı fikir ve ürünler geliştirmeleri sağlanmaktadır.
Tasarım dersi bünyesinde bulunan atölyelerde öğrencilerimizin diğer derslerde öğrenmiş oldukları bilgileri kullanabilmeleri sağlanmaktadır.